Politika reklamacija

Ukoliko niste zadovoljni kupljenim proizvodom, u pogledu pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, možete izjaviti reklamaciju u skladu sa članom 56. Zakona o zaštiti potrošača.
Za tu svrhu, dužni ste da se pojavite lično sa fiskalnim računom, slipom ili drugim dokazom o kupovini, na bilo koje prodajno mesto kompanije Bomar i da usmeno izjavite reklamaciju prodavcu ili možete izjaviti reklamaciju telefonom na broj 062 10 44 444, pisanim putem na gore navedenu adresu, elektronskim putem na e-mail info@bomar.rs, odnosno putem trajnog nosača zapisa, opet sve uz dostavu dokaza da je proizvod kupljen u Bomar doo.
Prilikom Vaše izjave reklamacije neophodni su nam Vaši lični podaci kako bi reklamacija bila zavedena u knjigu reklamacija, lični podaci koji su nam potrebni su Vaše ime I prezime, adresa, I broj telefona. Napominjemo da ovih podatka koji su nam neophodni za ispunjenje svrhe, nećemo biti u mogućnosti da započnemo poslovni odnos sa Vama i pružimo Vam odgovor na reklamaciju.
Bomar će podatke o ličnosti čuvati samo onoliko koliko je to neophodno za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni odnosno završetku procesa reklamacije.
Bomar preduzima sve mere kako bi maksimalno osigurala lične podatke. Ti podaci su brižljivo osigurani od gubitka, uništavanja, izmena, falsifikovanja, manipulacije i neovlašćenog pristupa ili upotrebe.
Vaša reklamacija će biti zavedena u knjigu reklamacija, a Vi ćete dobiti potvrdu o prijemu reklamacije, bilo u pisanom obliku, bilo putem elektronske pošte, sve u zavisnosti od načina podnošenja reklamacije.
Prilikom izjavljivanja reklamacije u toku perioda odgovornosti za nesaobraznost treba da se izjasnite o Vašem zahtevu za rešavanju iste. Prema odredbama Zakona o zaštiti potrošača imate pravo da birate da li će se nesaobraznost otkloniti opravkom ili zamenom. Ukoliko nije moguće otklanjanje nesaobraznosti poravkom ili zamenom, odnosno ukoliko bi to predstavljalo nesrazmerno opterećenje za prodavca, imate pravo da zahtevate umanjenje cene ili raskid ugovora o prodaji.
U periodu od 6 meseci od kupovine uređaja imate pravo da birate da li će se nesaobraznost otkloniti zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavite da raskidate ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.
Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.
Ukoliko reklamaciju ulažete nakon isteka perioda odgovornosti za nesaobraznost, ističete zahtev u skladu sa garantnom izjavom koju posedujete.
Na svaku reklamaciju će Vam biti odgovoreno u roku od 8 dana, počev od dana prijema reklamacije, bilo u pisanom obliku, bilo putem elektronske pošte, opet sve u zavisnosti od načina podnošenja reklamacije, a konkretna reklamacija će biti rešena u roku od 15 dana, počev od dana podnošenja iste.
Ukoliko kojim slučajem, iz objektivnih razloga ne budemo bili u mogućnosti da Vam udovoljimo sa rešavanjem reklamacije u dogovorenom roku, zamolićemo Vas za saglasnost za jedno kratko produženje roka za rešavanje reklamacije, sve u obostranom najboljem interesu.
Ukoliko reklamacija potrošača bude odbijena,Bomar je obavezan da obavesti potrošaća o mogućnostima rešavanja spora vansudskim putem I o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova na osnovu člana 55. St.12 Zakona o zaštiti potrošača .Bomar I potrošač su dužni da učestuju u usmenoj raspravi koje zakaže telo a u cilju razrešenja potrošaćkog spora na osnovu člana162 stav 2 Zakona o zaštiti potrošača.
Bomar doo je obavezan da učestuje u vansudskom rešavanju potrošačkih sporova pred telom ( član 151. Stav 2 Zakona o zaštiti potrošača) I da o tome obavesti kupca prilikom kupovine.

© 2023 BOMAR. Sva prava zadržana.